Gratis verzending*
Schuifwand met eigen fotoprint
Meer dan 25 jaar ervaring

Schuif! is een onderdeel van Theo Vertelman Bouwmarkt dat ingeschreven is bij de Kamer van Koophandel te Hoorn (Nederland) onder nummer: Het bijbehorende BTW-nummer is NL857925544B01

Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1. “Schuifwandmaken.nl”

1.2. “klant”: de koper van goederen, zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, bestellingen aan en overeenkomsten met Schuifwandmaken.nl voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

2.2. Het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

3. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

3.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door Schuifwandmaken.nl. Alle uitingen van Schuifwandmaken.nl op de website gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.

3.2. De klant ontvangt een bevestiging van de bestelling per e-mail (bestelbevestiging). Deze bevestiging is geen aanvaarding van het aanbod, maar slechts een informatie voor de klant, dat de bestelling bij Schuifwandmaken.nl is aangekomen.

3.3. De overeenkomst met Schuifwandmaken.nl komt tot stand op het moment dat Schuifwandmaken.nl de overeenkomst heeft geaccepteerd middels het versturen van de bestelbevestiging en de betaling is voldaan.

3.4. De overeenkomst wordt door Schuifwandmaken.nl opgeslagen zodat de koopovereenkomst afgehandeld kan worden.

3.5. Schuifwandmaken.nl kan niet worden gehouden aan aanbiedingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten.

3.6. De verkoop van de aangeboden artikelen geschiedt uitsluitend in huishoudelijke hoeveelheden aan personen met een handelingsbekwame leeftijd.

3.7. Schuifwandmaken.nl behoudt zich het recht voor bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

4. Herroepingclausule Herroepingrecht

4.1. Omdat de consument zijn product door ons op maat laat maken, is een zichttermijn bij Schuifwandmaken.nl niet van toepassing.

4.2. Indien de geleverde artikelen duidelijke materiaal- of fabrieksfouten vertonen, waartoe ook transportschades worden gerekend, dient de klant dit onmiddellijk, in ieder geval op de dag van levering, schriftelijk met beeldmateriaal bij de klantenservice van Schuifwandmaken.nl aan te geven.

4.3. De uiteindelijk geleverde kleuren op de schuifwanden kunnen enigszins afwijken van de werkelijkheid. Derhalve kunnen geen recht ontleend worden aan de getoonde afbeeldingen met betrekking tot de kleur. Er mag een nuance verschil van ca. 5% in zitten.

4.4. Er geldt geen retourrecht op de artikelen van Schuifwandmaken.nl.

5. Garantie

5.1. Al hetgeen in dit artikel wordt bepaald omtrent de garantie van producten geldt onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de klant toekent.

5.2. De garantie vervalt als er reparaties door derden zijn verricht, bij gebreken die zijn ontstaan door oneigenlijk gebruik, als het artikel slecht onderhouden is of als er sprake is van nalatigheid.

5.3. Voor alle gebreken of fouten van artikelen die optreden tijdens de wettelijk bepaalde garantietermijn bestaat voor de klant de mogelijkheid te kiezen uit reparatie, vervanging of een (deel-)vergoeding van de aankoopprijs. In geval van bijzondere wettelijke voorwaarden heeft de klant vergaande aanspraak op compensatie of vermindering van het aankoopbedrag, alsook op vergoeding van de schade in plaats van de inwilliging en de vervanging van de vergeefse uitgaven.

5.4. Het recht op garantie, financiële compensatie of vermindering van het aankoopbedrag bestaat alleen indien de tegen aanspraak onbetwist rechtsgeldig wordt verklaard of schriftelijk door Schuifwandmaken.nl is erkend.

6. Prijzen

6.1. De prijzen op het tijdstip van de bestelling zijn geldig.

6.2. Alle prijzen zijn in euro’s en inclusief het in Nederland geldende BTW-percentage.

6.3. Verzendkosten zijn € 50,- binnen een postcode gebied, bij alle leveringen buiten dit gebied zijn de verzendkosten € 75,-. Vóór het versturen van de order wordt de totaalprijs inclusief verzendkosten via de website van Schuifwandmaken.nl gecommuniceerd.

6.4. Wanneer de klant besluit de producten zelf af te halen zijn hier geen kosten aan verbonden.

6.5. Indien een levering vanwege logistieke of technische redenen in meerdere zendingen plaatsvindt, worden de verzendkosten slechts één keer berekend.

7. Levering en levertijd

7.1. Schuifwandmaken.nl zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch tenminste binnen 7 á 10 werkdagen uitvoeren (ingaande op de eerste werkdag na de definitieve bestelling en betaling). Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk één week nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Mocht Schuifwandmaken.nl de betaling inmiddels ontvangen hebben dan zal Schuifwandmaken.nl per ommegaande de gedane betaling terugstorten.

7.2. Indien Schuifwandmaken.nl een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze slechts indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer te beschouwen als een definitieve termijn. Afhankelijk van de leveringssituatie op de markt, behoudt Schuifwandmaken.nl zich het recht voor de levering op te schorten.

8. Betaling

8.1. Alle door Schuifwandmaken.nl aangeboden betalingsmogelijkheden zijn volledig veilig . De klant kan bij Schuifwandmaken.nl betalen via:
• Vooruitbetaling via overschrijving: Bij overschrijving krijgt de klant de betaalgegevens en factuur per email toegezonden. Op de factuur staan ook de bankgegevens om het openstaande bedrag over te maken.
• Vooruitbetaling via Ideal

9. Klachtenregeling

9.1 De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

9.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

9.3 Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

9.4 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

9.5 Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

9.6 Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

9.7 Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

10. Eigendomsvoorbehoud

10.1. De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant aan al hetgeen de klant op grond van enige overeenkomst aan Schuifwandmaken.nl verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat op het moment van de aflevering op de klant over.

11. Privacy

11.1. Schuifwandmaken.nl respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website. Lees voor meer informatie de privacyverklaring van Schuifwandmaken.nl

12. Slotbepalingen

12.1. Op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Schuifwandmaken.nl is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing met uitzondering van de regels van het internationaal en het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten (CISG).

array(1) { ["opt-condtion"]=> array(1) { [0]=> array(5) { ["condition"]=> string(7) "product" ["condition-operator-cart"]=> string(4) ">" ["condition-operator-product"]=> string(2) "in" ["condition-value-cart"]=> string(0) "" ["condition-value-product"]=> array(1) { [0]=> string(4) "1562" } } } }